Các vị trí trống
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.
 • Tham gia công việc nhập hàng, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa vào và ra khỏi kho.
 • Tham gia vào công việc đóng gói, giao hàng cho khách và làm việc với các đối tác vận chuyển để đảm bảo đơn hàng được giao đúng hẹn.